الهام شورابی

کارشناس بازاریابی و فروش
الهام شورابی

تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

ارسلان شورابی
کارشناس بازاریابی دیجیتال
الهام شورابی
کارشناس بازاریابی و فروش