چگونه در مذاکرات فروش، بله را بگیریم؟

هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
ظرفیت: 30 حد نصاب: 25
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/10/25
کد دوره : r743982516 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/25 تاریخ پایان دوره : 1397/11/25
پیش نیاز :

علاقمندی و تجربه فروش حضوری یا تلفنی

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

افزایش توانمندی در مذاکرات مبتنی بر فروش و شناخت مخاطب

مفاد درسی :

 اصول و مبانی فروش 1. تعاریف 2. تاریخچه 3. انواع مشتری 4. انواع تکنیکهای فروش 5. اشتباهات 6. فروش واقعی یک محصول در کارگاه  اصول و مبانی مذاکره 1. تعاریف 2. شناخت محیط 3. ترفند-تکنیک-تاکتیک 4. انواع مخاطب 5. روشهای گوناگون مذاکره 6. اجرای یک مذاکره واقعی در کارگاه  اصول و مبانی زبان بدن 1. تعاریف 2. انواع مخاطب هدف 3. روشهای شناخت و مغابله 4. بررسی یک نمونه واقعی در کارگاه

چگونه در مذاکرات فروش، بله را بگیریم؟
محل برگزاری
مدرسان